o outsourcing

o outsourcing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o outsourcing o dış kaynak

o outsourcing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

outsourcing dış kaynak
business process outsourcing dış kaynak kullanımı
outsourcing services dış kaynak kullanımı hizmetleri
outsourcing company dış kaynak firması
outsourcing partner dış kaynak ortağı
offshore outsourcing açık deniz dış kaynak kullanımı
outsourcing industry dış kaynak endüstrisi
outsourcing contract taşeronluk sözleşmesi
outsourcing companies dış kaynak şirketleri
outsourcing agreement dış kaynak sözleşmesi
it outsourcing dış kaynak kullanımı
knowledge process outsourcing bilgi süreci dış kaynak kullanımı
outsourcing provider dış kaynak sağlayıcı
outsourcing deal dış kaynak anlaşması
global outsourcing küresel dış kaynak kullanımı
outsourcing management dış kaynak yönetimi
outsourcing solutions dış kaynak çözümleri
outsourcing firm dış kaynak şirketi
outsourcing arrangement dış kaynak düzenlemesi
outsourcing and insourcing dış kaynak kullanımı ve dış kaynak kullanımı
business outsourcing iş dış kaynak kullanımı
outsourcing vendor dış kaynak satıcısı
extensive outsourcing kapsamlı dış kaynak kullanımı
outsourcing production dış kaynak kullanımı
outsourcing business dış kaynak kullanımı
nearshore outsourcing deniz kıyısı dış kaynak kullanımı
service outsourcing hizmet dış kaynak kullanımı
outsourcing jobs dış kaynak işleri
full outsourcing tam dış kaynak kullanımı
application outsourcing uygulama dış kaynak kullanımı
information technology outsourcing bilgi teknolojisi dış kaynak kullanımı
by outsourcing dış kaynak kullanımı
outsourcing manufacturing dış kaynak imalatı
outsourcing manager dış kaynak yöneticisi
payroll outsourcing bordro dış kaynak kullanımı
outsourcing of services hizmetlerin dış kaynak kullanımı
outsourcing work dış kaynak çalışması
recruitment process outsourcing işe alım süreci dış kaynak kullanımı
procurement outsourcing tedarik dış kaynak kullanımı
legal outsourcing yasal dış kaynak kullanımı
outsourcing activities dış kaynak faaliyetleri
outsourcing of work işin dış kaynak kullanımı
human resource outsourcing insan kaynakları dış kaynak kullanımı
outsourcing offshoring dış kaynak kullanımı
outsourcing team dış kaynak ekibi
outsourcing strategy dış kaynak stratejisi
business processing outsourcing iş işleme dış kaynak kullanımı
outsourcing process dış kaynak işlemleri
process outsourcing dış kaynak kullanımı
business process outsourcing solutions iş süreçleri dış kaynak çözümleri