u know what i mean

u know what i mean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u know what i mean ne demek istediğimi biliyorsun

u know what i mean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i know what you mean ne demek istediğini biliyorum
i don't know what you mean. ne demek istediğini bilmiyorum.
know what i mean ne demek istediğimi biliyorsun
you know i mean ne demek istediğimi biliyorsun
i do not know what you mean ne demek istediğini bilmiyorum
i know what i mean ne demek istediğimi biliyorum
know what you mean ne demek istediğini biliyorum
we don't know what you mean ne demek istediğinizi bilmiyoruz
know who i mean kim demek istediğimi biliyorum
u know that i mean demek istediğimi biliyorsun
i know what mean ne demek istediğini biliyorum
know-how mean teknik bilgi demek
don know what you mean ne demek istediğini anlama
do not know what you mean ne demek istediğini bilmiyorum
i don't know what mean ne anlama geldiğini bilmiyorum
i know i know biliyorum biliyorum
know know biliyorum biliyor
you know i know bildiğimi biliyorsun
you know i know how biliyorsun nasıl olduğumu biliyorum
i know know biliyorum
writing to let you know know that bilmeni sağlamak için yazma
know or have reason to know bilmek ya da bilmek için bir nedeniniz var
know or should have know bilmeli ya da bilmeli
arithmetic mean aritmetik ortalama
harmonic mean harmonik ortalama
law of the mean ortalama kanunu
local mean time yerel ortalama zaman
mean anlamına gelmek
mean anomaly ortalama anomali
mean business işi ciddiye almak
mean calorie ortalama kalori
mean cell hemoglobin ortalama hücre hemoglobini
mean cell hemoglobin concentration ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu
mean deviation ortalama sapma
mean distance ortalama mesafe
mean free path ortalama serbest yol
mean latitude ortalama enlem
mean length of utterance ortalama ifade uzunluğu
mean lethal dose ortalama ölümcül doz
mean line ortalama çizgi
mean noon öğlen ortalama
mean planet ortalama gezegen
mean proportional orantılı ortalama
mean sea level ortalama deniz seviyesi
mean solar day ortalama güneş günü
mean solar time ortalama güneş zamanı
mean square ortalama kare
mean square deviation ortalama kare sapma
mean sun ortalama güneş
mean time ortalama zaman