l fire fighting

l fire fighting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l fire fighting yangınla mücadele

l fire fighting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fighting fire with fire ateşle ateşle mücadele
fire prevention and fire fighting yangından korunma ve yangınla mücadele
fire fighting yangın söndürme
fire fighting measures yangınla mücadele önlemleri
fire fighting equipment yangın söndürme ekipmanı
fire fighting system yangın söndürme sistemi
special fire fighting procedures özel yangınla mücadele prosedürleri
fire fighting procedures yangın söndürme prosedürleri
fire fighting water yangın söndürme suyu
fire fighting instructions yangın söndürme talimatı
fire fighting pump yangın söndürme pompası
fire fighting facilities yangın söndürme tesisleri
fire fighting vehicles yangın söndürme araçları
advanced fire fighting gelişmiş yangın söndürme
fire fighting training yangınla mücadele eğitimi
forest fire fighting orman yangını savaşı
fire fighting operations yangınla mücadele işlemleri
basic fire fighting temel yangınla mücadele
fire fighting appliances yangın söndürme aletleri
fire fighting media yangın söndürme aracı
fire fighting team yangın söndürme takımı
fire fighting activities yangınla mücadele faaliyetleri
fire fighting drills yangın söndürme tatbikatları
fire fighting vessels yangın söndürme gemileri
fire fighting capability yangın söndürme kabiliyeti
fire fighting personnel yangın söndürme personeli
airfield rescue fire fighting havaalanı kurtarma yangınla mücadele
fire fighting clothing yangın söndürme kıyafetleri
protective fire-fighting clothing koruyucu yangın söndürme kıyafetleri
fire fighting plan yangın söndürme planı
special fire fighting özel yangınla mücadele
adequate fire-fighting equipment yeterli yangın söndürme teçhizatı
wear self contained breathing apparatus for fire fighting if yangınla mücadelede kendine yeten solunum cihazı kullanın.
fire fighting ship yangın söndürme gemisi
fire-fighting turn-out gear yangın söndürme donanımları
use fire fighting measures that suit the environment çevreye uygun yangın söndürme önlemleri kullanmak
fire fighting capabilities yangınla mücadele yetenekleri
fire fighting techniques yangınla mücadele teknikleri
forest fire fighting equipment orman yangını söndürme teçhizatı
fire fighting requirements yangınla mücadele gereklilikleri
for fire fighting yangınla mücadele için
electrical fire fighting elektrikli yangınla mücadele
during fire fighting yangınla mücadele sırasında
fire fighting foam concentrate yangın söndürme köpüğü konsantresi
manual fire fighting manuel yangınla mücadele
fire fighting pipe yangın söndürme borusu
fire fighting facility yangın söndürme tesisi
fire fighting line yangın söndürme hattı
specific hazards during fire fighting yangın söndürme sırasında özel tehlikeler
pipe fire fighting boru yangınla mücadele