b-deleted domain

b-deleted domain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-deleted domain b-silinmiş alan

b-deleted domain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has been deleted silindi
deleted items silinmiş öğeler
deleted files silinmiş dosyalar
will be deleted silinecek
to be deleted silinmek
is deleted silindi
intentionally deleted bilerek silindi
deleted scenes silinmiş sahneler
was deleted silindi
i deleted sildim
should be deleted silinmeli
were deleted silindi
have been deleted silindi
cannot be deleted silinemez
deleted from -den silindi
deemed to be deleted silinmiş sayılır
not deleted silinmedi
has to be deleted silinmesi gerek
successfully deleted başarıyla silindi
could not be deleted silinemedi
file was deleted dosya silindi
shall be deleted silinecek
expletive deleted tamamlayıcı silindi
is hereby deleted buradan silindi
message has been deleted mesaj silindi
cookies automatically deleted çerezler otomatik olarak silindi
is deleted in its entirety bütünüyle silindi
are deleted silindi
account deleted hesap silindi
hereby deleted buradan silindi
shall be deemed to be deleted silinmiş sayılır
being deleted silinmek
is deemed deleted silinmiş sayılır
must be deleted silinmeli
could be deleted silinebilir
recover deleted files silinmiş dosyaları kurtar
data will be deleted veri silinecek
may be deleted silinebilir
deleted messages silinen mesajlar
deleted language silinmiş dil
deleted records silinmiş kayıtlar
search deleted files silinmiş dosyaları ara
deleted in its entirety bütünüyle silindi
deleted successfully başarıyla silindi
purge deleted temizleme silindi
the file will be deleted dosya silinecek
it's been deleted silindi
it is deleted silindi
attachment deleted ek silindi
was successfully deleted başarıyla silindi