o layout of cylinders

o layout of cylinders teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o layout of cylinders o silindirlerin düzeni

o layout of cylinders terimi için benzer kelimeler ve anlamları

layout of cylinders silindir düzeni
cylinders layout silindir düzeni
all cylinders tüm silindirler
fire on all cylinders tüm silindirlere ateş
hit on all cylinders tüm silindirlere çarptı
cylinders silindirler
firing on all cylinders tüm silindirlere ateşleme
compressed gas cylinders sıkıştırılmış gaz tüpleri
bank of cylinders silindir bankası
on all cylinders tüm silindirlerde
indented cylinders girintili silindirler
number of cylinders silindir sayısı
arrangement of cylinders silindirlerin düzenlenmesi
banks of cylinders silindir bankları
composite cylinders kompozit silindirler
mixing cylinders karıştırma silindirleri
cylinders, spheres and tubes silindirler, küreler ve borular
cast cylinders döküm silindirleri
copper cylinders bakır silindir
engraved cylinders kazınmış silindirler
acetylene cylinders asetilen silindirleri
running on all cylinders tüm silindirlerde çalışan
gasoline cylinders benzin tüpleri
opposing cylinders karşılıklı silindirler
cylinders heads silindir kafaları
concrete cylinders beton silindirleri
cylinders liners silindir gömlekleri
sample cylinders örnek silindir
cng cylinders cng silindirleri
fire on cylinders silindir ateşi
dual cylinders çift silindir
filling cylinders dolum silindirleri
reciprocating compressor cylinders pistonlu kompresör silindirleri
cylinders-bore stroke silindirik delikli strok
cylinders capacity silindir kapasitesi
chlorine cylinders klor silindirleri
cylinders on site sitede silindirler
end position of the cylinders silindirlerin son konumu
butane cylinders bütan silindirleri
firing all cylinders tüm silindirlerin ateşlenmesi
formed cylinders oluşturulmuş silindirler
impression and transfer cylinders ölçü ve transfer silindirleri
store cylinders mağaza silindirleri
cylinders in a straight line silindirler düz bir çizgi halinde
industrial gases in cylinders silindirlerde endüstriyel gazlar
moving pneumatic cylinders hareketli pnömatik silindirler
cylinders used kullanılan silindirler
take cylinders silindir almak
cubes cylinders küpler silindirleri
remaining cylinders kalan silindirler