e processes continue

e processes continue teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e processes continue e süreçler devam ediyor

e processes continue terimi için benzer kelimeler ve anlamları

primary processes birincil süreçler
processes süreçler
secondary processes ikincil süreçler
processes in place süreçler yerinde
operational processes operasyonel süreçler
support processes destek süreçleri
secret processes gizli süreçler
life processes hayat süreçleri
core business processes çekirdek iş süreçleri
industrial processes endüstriyel işlemler
processes and procedures süreçler ve prosedürler
key processes anahtar süreçler
supporting processes destek süreçleri
outsourced processes dış kaynaklı süreçler
people processes insan süreçleri
set of processes süreçler kümesi
organizational processes örgütsel süreçler
improved processes geliştirilmiş süreçler
processes are in place süreçler yerinde
processes involved ilgili süreçler
it processes işler
lean manufacturing processes yalın üretim süreçleri
allied processes müttefik süreçler
component processes bileşen süreçleri
related processes ilgili işlemler
foot processes ayak süreçleri
bodily processes bedensel süreçler
existing processes mevcut süreçler
paper-based processes kağıt tabanlı süreçler
back office processes arka ofis işlemleri
in-scope processes kapsam içi süreçler
government processes hükümet süreçleri
natural processes doğal süreçler
company processes şirket süreçleri
best practice processes en iyi uygulama süreçleri
surface processes yüzey işlemleri
functional processes fonksiyonel süreçler
mental processes zihinsel süreçler
compliant processes uyumlu süreçler
weathering processes ayrışma süreçleri
ecosystem processes ekosistem süreçleri
hr processes ik süreçler
transport processes taşıma işlemleri
key business processes kilit iş süreçleri
financial processes finansal süreçler
customer-facing processes müşteriye yönelik süreçler
upstream and downstream processes giriş ve çıkış işlemleri
membrane processes membran işlemleri
streamline business processes iş süreçlerini kolaylaştırmak
have processes in place süreçleri yerinde olmak