v-neck design

v-neck design teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-neck design v yaka tasarım

v-neck design terimi için benzer kelimeler ve anlamları

neck and neck boyun ve boyun
neck to neck boyun boyuna
running neck and neck çalışan boyun ve boyun
run neck and neck boyun ve boyun koşmak
are neck and neck boyun ve boyun
neck and neck race boyun ve boyun yarışı
neck and neck in the polls anketlerde boyun ve boyun
running neck a neck boyun çalışan boyun
was running neck-and-neck with ile boyun boyun koşuyordu
it's neck and neck boynu ve boynu
neck a neck race boyun boyun yarışı
a neck-and-neck race. boyun ve boyun yarışı.
neck 'n neck boyun boynu
crew neck design ekip boyun tasarımı
albatross around one's neck boynunun etrafındaki albatros
bateau neck bateau boyun
be up to one's neck boynuna kadar olmak
boat neck kayık boynu
brass neck pirinç boyun
break one's neck boynunu kırmak
breathe down someone's neck birinin boynunu solumak
buffalo neck manda boynu
bull neck boğa boynu
crew neck ekip boyun
dead from the neck up boynundan ölmüş
down one's neck boynundan aşağı
ewe-neck koyun-boyun
hard neck sert boyun
horse's neck atın boynu
in the neck boyunda
long muscle of neck boyun uzun kas
long-neck clam uzun boyunlu istiridye
millstone around one's neck boynunun etrafında değirmen taşı
neck boyun
neck cord boyun kordonu
neck of the woods ormanın boynu
neck sweetbread boyun tatlı
neck-rein boyun-dizgin
pain in the neck boyunda ağrı
posttraumatic neck syndrome travma sonrası boyun sendromu
scoop neck kepçe boyun
semispinal muscle of neck boyunda semispinal kas
spinal muscle of neck boyun omuriliği
splenius muscle of neck boyun splenius kası
stick one's neck out birinin boynunu sok
swan neck kuğu boynu
swan's neck kuğu boynu
swan's neck pediment kuğu boynu alınlığı
transverse nerve of neck boyun enine sinir
transverse vein of neck boyun enine ven