m w dictionary

m w dictionary teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m w dictionary m w sözlük

m w dictionary terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cross word puzzle dictionary çapraz kelime bulmaca sözlüğü
crossword dictionary bulmaca sözlüğü
data dictionary bilgi sözlüğü
dictionary sözlük
dictionary and thesaurus sözlük ve eş anlamlılar sözlüğü
dictionary attack sözlük saldırısı
dictionary catalog sözlük kataloğu
dictionary catalogue sözlük kataloğu
dictionary of names isim sözlüğü
dictionary.com dictionary.com
english dictionary ingilizce sözlük
legal dictionary yasal sözlük
medical dictionary tıbbi sözlük
online dictionary online sözlük
reverse dictionary ters sözlük
science dictionary bilim sözlüğü
slang dictionary argo sözlüğü
synonym dictionary eş sözlük
translation dictionary çeviri sözlüğü
webster's dictionary webster sözlüğü
websters-dictionary websters-sözlük
merriam-webster dictionary merriam-webster sözlüğü
medical dictionary for regulatory activities düzenleyici faaliyetler için tıbbi sözlük
picture dictionary resimli sözlük
oxford dictionary oxford sözlük
dictionary entry sözlük girişi
urban dictionary kentsel sözlük
monolingual dictionary tek dilli sözlük
bilingual dictionary iki dilli sözlük
webster's online dictionary webster'ın çevrimiçi sözlüğü
oxford english dictionary oxford ingilizce sözlük
drug dictionary ilaç sözlüğü
custom dictionary özel sözlük
dictionary entries sözlük girişleri
learner's dictionary öğrencinin sözlüğü
look up in the dictionary sözlükte aramak
dictionary definition sözlük tanımı
paper dictionary makale sözlüğü
talking dictionary konuşan sözlük
in the dictionary sözlükte
comprehensive dictionary kapsamlı sözlük
shorter oxford english dictionary kısa oxford ingilizce sözlük
look up in a dictionary sözlükte aramak
compile a dictionary sözlük derlemek
american heritage dictionary amerikan mirası sözlük
unabridged dictionary kısaltılmamış sözlük
user dictionary kullanıcı sözlüğü
pocket dictionary cep sözlüğü
business dictionary işletme sözlüğü
look it up in the dictionary sözlüğe bakmak