o industrial machinery

o industrial machinery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o industrial machinery o endüstriyel makineler

o industrial machinery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

industrial machinery endüstriyel makineler
industrial machinery and equipment endüstriyel makina ve ekipmanlar
precision industrial machinery hassas endüstriyel makineler
machinery and industrial facilities makine ve sanayi tesisleri
different industrial machinery farklı endüstriyel makineler
industrial machinery products endüstriyel makina ürünleri
electrical standard for industrial machinery endüstriyel makineler için elektrik standardı
purchasing industrial machinery endüstriyel makine alımı
industrial safety, industrial hygiene, ergonomics sınai güvenlik, sınai hijyen, ergonomi
industrial technical engineer - industrial electronics endüstri teknik mühendisi - endüstriyel elektronik
epic machinery epik makine
machinery makinalar
machinery murmur makine üfürüm
machinery steel makine çeliği
machinery directive makine yönlendirici
plant and machinery tesis ve makineler
rotating machinery dönen makineler
machinery breakdown makine arızası
heavy machinery ağır makine
machinery and equipment makine ve ekipman
operating machinery işletme makineleri
engineering machinery makine mühendisliği
farm machinery tarım makinesi
construction machinery inşaat makineleri
agricultural machinery tarım makineleri
safety of machinery makinelerin güvenliği
moving machinery hareketli makineler
machinery equipment makine teçhizatı
machinery industry makine endüstrisi
partly completed machinery kısmen tamamlanmış makineler
machinery room makine odası
piece of machinery makine parçası
power machinery güç makineleri
electrical machinery elektrikli makinalar
mining machinery madencilik makineleri
plant machinery tesis makineleri
european machinery directive avrupa makine direktifi
hull and machinery insurance tekne ve makine sigortası
ec machinery directive ec makine direktifi
machinery house makine evi
machinery spaces makine alanları
deck machinery güverte makineleri
road machinery yol makineleri
machinery parts makine parçaları
machinery manufacturing makine imalatı
manufacturing machinery üretim makinaları
machinery safety makine güvenliği
earth moving machinery hafriyat makineleri
boiler and machinery kazan ve makine
cellular machinery hücresel makine