e inquire of your present employer?

e inquire of your present employer? teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e inquire of your present employer? e mevcut işvereninizi sorunuz mu?

e inquire of your present employer? terimi için benzer kelimeler ve anlamları

if so may we inquire of your present employer öyleyse mevcut işvereninizi sorabilir miyiz
may we inquire of your present employer mevcut işvereninizi sorabilir miyiz
so may we inquire of your present employer şimdiki işvereninizi sorabilir miyiz
may we inquire of present employer şimdiki işvereni sorabilir miyiz
from employer to employer işverenden işverene
on an employer by employer basis işveren bazında işveren bazında
inquire at your branch şubenizde bilgi almak
present employer mevcut işveren
inquire sormak
inquire after sonra sormak
inquire about hakkında bilgi
inquire within içinde sorgulamak
i would like to inquire sormak istiyorum
inquire whether olup olmadığını sormak
inquire further daha fazla bilgi almak
inquire for sormak
inquire now şimdi sor
inquire into the position pozisyon araştırmak
please inquire sor, lütfen
inquire from dan sormak
inquire of management yönetim araştırması
will inquire soracak
inquire for you senin için sormak
inquire as to whether olup olmadığını sormak
i will inquire about hakkında bilgi alacağım
may inquire sorgulayabilir
i will inquire ben soracağım
would like to inquire sormak istiyorum
please inquire about hakkında bilgi almak lütfen
no duty to inquire sormak için görev yok
inquire into why neden sormak
inquire with you sana sormak
inquire about employment istihdam hakkında bilgi almak
inquire directly doğrudan sorgulamak
inquire for details ayrıntılar için sormak
i want to inquire sormak istiyorum
may i inquire sorabilir miyim
inquire information bilgi sormak
inquire for more information daha fazla bilgi için sor
should inquire about hakkında bilgi almalı
should inquire sormalı
feel free to inquire sormak için çekinmeyin
to inquire into the causes nedenlerini araştırmak
i inquire for soruyorum
inquire based learning temelli öğrenmeyi araştırmak
right to inquire sorma hakkı
to inquire if all hepsi için sormak
so i inquire bu yüzden soruyorum
inquire for information bilgi istemek
inquire of the party parti hakkında soruşturma