e property of the members

e property of the members teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e property of the members e üyelerin mülkü

e property of the members terimi için benzer kelimeler ve anlamları

real property, personal property taşınmaz mal, şahsi mal
property traceable to such property bu özellik için izlenebilir özellik
personal property real property kişisel mülk gayrimenkul
property by property basis mülkiyete göre mülk
family members aile üyeleri
members of the public halkın üyeleri
register of members üye kaydı
community members topluluk üyeleri
individual members bireysel üyeler
structural members yapısal üyeler
non-members üye olmayanlar
members of parliament parlemento üyeleri
members of staff personel üyeleri
extended family members genişletilmiş aile üyeleri
union members sendika üyeleri
members of the board yönetim kurulu üyeleri
prospective members potansiyel üyeler
honourable members şerefli üyeler
current members şu anki üyeler
members only sadece üyeler
members at large büyük üyeler
group members grup üyeleri
framing members çerçeveleme üyeleri
elected members seçilen üyeler
members of congress kongre üyeleri
company members şirket üyeleri
existing members mevcut üyeler
state members devlet üyeleri
audience members izleyici üyeleri
cabinet members kabine üyeleri
paying members ödeme yapan üyeler
members of the media medya üyeleri
female members kadın üyeler
steel members çelik üyeler
meeting of members üyelerin toplantısı
fellow team members ekip üyeleri
members area üye alanı
members states üye devletler
members of the press basın mensupları
remaining members kalan üyeler
new members yeni üyeler
appropriate members uygun üyeler
key staff members kilit personel
members of the european parliament avrupa parlamentosu üyeleri
members in good standing iyi durumda olan üyeler
members of the general public genel halk üyeleri
house members ev üyeleri
members of the audience izleyici üyeleri
members of the board of directors yönetim kurulu üyeleri
rank and file members rütbe ve dosya üyeleri