y site extension

y site extension teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y site extension y site uzantısı

y site extension terimi için benzer kelimeler ve anlamları

extension site uzatma sitesi
site extension site uzantısı
site-to-site şantiye
on-site and off-site şantiye içi ve şantiye dışı
from site to site siteden siteye
site by site basis site bazında site
site-to-site vpn siteden siteye vpn
on a site by site basis site bazında bir sitede
move from site to site siteden siteye taşı
both on site and off site hem site içinde hem de site dışında
site-to-site connection siteden siteye bağlantı
site by site breakdown siteye göre site dağılımı
about site traffic and site interaction site trafiği ve site etkileşimi hakkında
whether on-site or off-site site içi veya saha dışı
travelling from site to site? siteden siteye seyahat?
algebraic extension cebirsel uzatma
brand extension marka uzantısı
buck's extension buck 'un uzantısı
extension uzantı
extension agent uzatma maddesi
extension bolt uzatma cıvatası
extension cord uzatma kablosu
extension courses uzatma kursları
extension field uzatma alanı
extension ladder sürgülü merdiven
extension library service uzatma kütüphane hizmeti
extension ring uzatma halkası
extension rule uzatma kuralı
extension tube uzatma borusu
file extension dosya uzantısı
simple algebraic extension basit cebirsel genişleme
simple extension basit uzatma
simple transcendental extension basit aşkın uzatma
skeletal extension iskelet uzatma
university extension üniversiteyi uzatma
by extension ek olarak
extension cable uzatma kablosu
extension number uzatma numarası
extension services uzatma hizmetleri
extension of time zamanın uzatılması
extension lead uzatma kablosu
line extension hat uzatma
extension study uzatma çalışması
extension shaft uzatma mili
extension of credit kredinin uzatılması
life extension hayat uzatma
phone extension telefon uzatma
time extension zaman uzantısı
extension workers uzatma işçileri
contract extension sözleşme uzatma