r gene

r gene teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r gene r geni

r gene terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gene-gene interaction gen-gen etkileşimi
gene-gene gen-gen
allelic gene alelik gen
artificial gene yapay gen
autosomal gene otozomal gen
cancer gene kanser geni
catabolite gene activator protein katabolit gen aktivatörü proteini
complementary gene tamamlayıcı gen
designer gene tasarımcı gen
dominant gene baskın gen
histocompatibility gene histo-uyumluluk geni
hla gene hla geni
holandric gene holandrik gen
homeobox gene homeobox geni
hox gene hox geni
immune response gene immün cevap geni
ir gene ir geni
jumping gene atlama geni
lethal gene öldürücü gen
mutant gene mutant gen
operator gene operatör geni
p53 gene p53 geni
penetrant gene penetrant geni
pleiotropic gene pleiotropik gen
polyphenic gene polifenik gen
recessive gene çekinik gen
regulator gene regülatör geni
regulatory gene düzenleyici gen
reporter gene muhabir gen
repressor gene baskılayıcı gen
sans gene sans gen
sex-linked gene cinsiyete bağlı gen
sry gene sry geni
structural gene yapısal gen
tumor suppressor gene tümör baskılayıcı gen
warrior gene savaşçı geni
x-linked gene x bağlantılı gen
y-linked gene y bağlantılı gen
gene gen
gene amplification gen büyütmesi
gene augmentation therapy gen büyütme tedavisi
gene bank gen bankası
gene clone gen klonu
gene doping gen dopingi
gene dosage compensation gen dozaj telafisi
gene flow gen akışı
gene library gen kütüphanesi
gene map gen haritası
gene mapping gen haritalama
gene patent gen patenti