r throughput

r throughput teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r throughput r çıkış

r throughput terimi için benzer kelimeler ve anlamları

throughput çıktı
high-throughput yüksek verimli
throughput time verim süresi
throughput rate verim oranı
data throughput veri çıkışı
throughput capacity verim kapasitesi
patient throughput hasta verimi
high throughput screening yüksek verimli tarama
throughput performance verim performansı
container throughput konteyner üretimi
increased throughput artan verim
mill throughput değirmen verimi
production throughput üretim verimi
higher throughput daha yüksek verim
throughput speed verim hızı
network throughput ağ çıkışı
annual throughput yıllık üretim
sample throughput örnek verim
material throughput malzeme çıkışı
high throughput sequencing yüksek işlem sırası
traffic throughput trafik çıkışı
throughput screening verimlilik taraması
firewall throughput güvenlik duvarı çıkışı
average throughput ortalama verim
product throughput ürün verimi
refinery throughput rafineri üretimi
design throughput tasarım verimi
passenger throughput yolcu taşımacılığı
system throughput sistem verimi
maximum throughput maksimum verim
plant throughput bitki verimi
gas throughput gaz çıkışı
throughput volume çıkış hacmi
lower throughput düşük verim
throughput yield verim verimi
improve throughput verimliliği artırmak
throughput testing verimlilik testi
daily throughput günlük üretim
port throughput liman çıkışı
faster throughput daha hızlı üretim
to increase throughput verimi artırmak
throughput capability verim yeteneği
throughput data verim verileri
energy throughput enerji çıkışı
low throughput düşük verim
throughput range verim aralığı
storage throughput depolama hacmi
rated throughput puanlanmış verimlilik
highest throughput en yüksek verim
fast throughput hızlı üretim