u regional task force

u regional task force teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u regional task force u bölgesel görev gücü

u regional task force terimi için benzer kelimeler ve anlamları

regional task force bölgesel görev gücü
regional task force on crime and security suç ve güvenlik konusunda bölgesel görev gücü
task-by-task basis görev bazında görev
international, regional and sub-regional bodies uluslararası, bölgesel ve alt bölge kuruluşları
regional centre of the migration, asylum, refugees regional göçün bölgesel merkezi, iltica, mülteciler bölgesel
task force görev gücü
financial action task force mali eylem görev gücü
joint task force ortak görev gücü
preventive services task force önleyici hizmetler görev gücü
u.s. preventive services task force bize. önleyici hizmetler görev gücü
internet engineering task force internet mühendisliği görev gücü
task force team görev gücü ekibi
global harmonization task force küresel uyum görev gücü
financial action task force on money laundering kara para aklamada finansal işlem görev gücü
high level task force üst düzey görev gücü
emerging issues task force ortaya çıkan sorunlar görev gücü
special task force özel görev gücü
joint terrorism task force ortak terörizm gücü
united states preventive services task force amerika birleşik devletleri önleyici hizmetler görev gücü
a task force görev gücü
drug task force ilaç görev gücü
global task force küresel görev gücü
hunger task force açlık görevi
interagency task force birliktelik görev gücü
task force meeting görev gücü toplantısı
task force report görev gücü raporu
counter-terrorism implementation task force terörle mücadele uygulama görev gücü
international task force uluslararası görev gücü
international automotive task force uluslararası otomotiv görev gücü
un task force görev gücü
national task force ulusal görev gücü
energy task force enerji görev gücü
police task force polis görev gücü
government task force devlet görev gücü
international obesity task force uluslararası obezite görev gücü
joint interagency task force south ortak topluluklar arası görev gücü güney
task force leader görev gücü lideri
task force officer görev gücü subayı
research task force araştırma görev gücü
gang task force çete görev gücü
national gay and lesbian task force ulusal gay ve lezbiyen görev gücü
crisis task force kriz görev gücü
project task force proje görev gücü
distributed management task force dağıtılmış yönetim görev gücü
caribbean financial action task force karayip finansal işlem görev gücü
set up a task force görev gücü ayarlamak
multi-agency task force çok kurumlu görev gücü
social performance task force sosyal performans görev gücü
task force manager görev gücü müdürü
fugitive task force kaçak görev gücü