u send me money

u send me money teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u send me money bana para gönder

u send me money terimi için benzer kelimeler ve anlamları

send money para göndermek
send money home eve para gönder
send money overseas denizaşırı para gönder
send money back parayı geri gönder
money transfer send havale gönder
send and receive money para gönder ve al
send money for para gönder
send money abroad yurt dışına para gönder
send money around the world dünyaya para gönder
you may send money para gönderebilirsin
send money back home eve para yolla
send money anywhere her yere para gönder
i send you money sana para gönderirim
in money or money's worth parayla veya paranın karşılığı
money or money's worth para ya da para
big-money money büyük para
dual-use money money çift kullanımlı para
credit money, and fiat money kredi parası ve fiat parası
send göndermek
send away uzaklaştırmak
send down aşağı gönder
send flying uçan gönder
send for gönderilen
send in göndermek
send off göndermek
send on gönder
send out göndermek
send round yuvarlak yolla
send someone about his or her business birisine işi hakkında gönder
send someone packing birine birini yolla
send up göndermek
send's göndermek & # x27; s
send-off göndermek
send-up göndermek
send back geri göndermek
send me bana gönder
send request istek gönder
i send you sana gönderirim
send you sana yolladım
send over gönder
send us bize gönderin
i will send you sana göndereceğim
send it to me bana yolla
could you send me bana gönderebilir misin
send it back geri gönder
please send us lütfen bize gönderin
i will send göndereceğim
i send gönderirim
we will send you sana göndereceğiz
send feedback geribildirim yolla