a 100 per cent faster

a 100 per cent faster teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 100 per cent faster yüzde 100 daha hızlı

a 100 per cent faster terimi için benzer kelimeler ve anlamları

50 per cent faster yüzde 50 daha hızlı
per cent faster than yüzde daha hızlı
at 100 per cent yüzde 100'de
a 100 per cent yüzde 100
as to 100 per cent yüzde 100’e kadar
i am 100 per cent yüzde 100'üm
by 100 per cent yüzde 100
available 100 per cent yüzde 100 mevcut
100 per cent output yüzde 100 çıktı
an advance of 100 per cent yüzde 100 ilerleme
working 100 per cent yüzde 100 çalışıyor
100 per cent basis yüzde 100 olarak
raise to 100 per cent yüzde 100'e yükseltmek
in 100 per cent yüzde 100 içinde
to have 100 per cent yüzde 100 olmak
100 per cent certain yüzde 100 kesin
100 per cent chardonnay yüzde 100 chardonnay
100 per cent ownership yüzde 100 mülkiyet
guarantee 100 per cent yüzde 100 garanti
be 100 per cent yüzde 100 ol
100 per cent net yüzde 100 net
100 per cent of the equity özkaynakların yüzde 100'ü
per cent per annum yılda yüzde
per cent. per annum above the yüzde. her yıl
4 per cent per annum yılda yüzde 4
return of 3 per cent per year yılda yüzde 3 getiri
equal to a 4.1 per cent rise in per capita gdp kişi başına düşen yüzde 4.1'lik artış
heart beats faster and faster kalp daha hızlı ve daha hızlı atıyor
getting faster faster daha hızlı olmak
per cent yüzde
rate per cent yüzde oranı
20 per cent yüzde 20
increased per cent yüzde arttı
of per cent yüzde
up to 90 per cent yüzde 90'a kadar
only per cent sadece yüzde
30 per cent off yüzde 30 indirim
down from per cent yüzde altından
reduce by 10 per cent yüzde 10 azalt
per cent of students öğrencilerin yüzde
over 70 per cent yüzde 70'in üzerinde
account for per cent yüzde hesap
more than 20 per cent yüzde 20'den fazla
per cent above yüzde başına
per cent more than yüzde daha fazla
over 90 per cent yüzde 90'ın üzerinde
per cent on year yıllık yüzde
at least per cent en azından yüzde
a quarter of 1 per cent yüzde 1’lik bir çeyrek
a mere 2 per cent sadece yüzde 2