b-24 joint

b-24 joint teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-24 joint b-24 ortak

b-24 joint terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ankle joint and knee joint ayak bileği eklemi ve diz eklemi
joint global coordinators and joint bookrunner ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeci
sole administrator, joint administrators, joint and several tek yönetici, ortak yöneticiler, ortak ve birkaç
ankle joint ayak bileği eklemi
arthrodial joint artrodiyal eklem
articulated joint mafsallı eklem
ball joint bilyeli mafsal
ball-and-socket joint top ve soket eklem
basal joint reflex bazal eklem refleksi
beaking joint gaga eklemi
bevel joint konik eklem
biaxial joint çift eksenli eklem
bicondylar joint bikondiler eklem
bilocular joint bilocular eklem
bridle joint dizgin eklemi
butt joint popo eklemi
cardan joint kardan mafsal
carpal joint karpal eklem
carpometacarpal joint karpometakarpal eklem
cartilaginous joint kıkırdaklı eklem
charcot's joint charcot '# eklemi
chopart's joint chopart 'ın eklemi
clip joint klips eklemi
cochlear joint koklear eklem
compound joint bileşik eklem
compromise joint uzlaşma derzi
condylar joint condylar eklemi
constant-velocity joint sabit hız derzleri
contraction joint daralma eklemi
coopered joint ortak bağlantı
cotyloid joint kotile eklemi
cubital joint kübital eklem
diarthrodial joint diarthrodial eklem
digital joint dijital ortak
dry joint kuru derz
dummy joint kukla eklem
elbow joint dirsek eklemi
ellipsoidal joint elipsoidal eklem
expansion joint genleşme derzi
facet joint faset eklemi
false joint yanlış eklem
fibrous joint lifli eklem
fish joint balık eklemi
flail joint flail eklem
flat-joint pointing düz eklem işaretleme
foliated joint yapraklı eklem
half-blind joint yarı kör eklem
half-lap joint yarım tur eklem
hick-joint pointing eğri eklem işaretleme
hinge joint menteşe eklemi