i accurately made

i accurately made teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accurately made doğru yaptım

i accurately made terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accurately tam olarak
as accurately as possible mümkün olduğu kadar doğru
accurately reflect doğru yansıtmak
accurately and fairly doğru ve adil
accurately weighed doğru tartılır
accurately recorded doğru bir şekilde kaydedildi
fairly and accurately adil ve doğru
accurately represent kesin olarak temsil etmek
accurately measure doğru ölçü
weigh accurately doğru tartmak
completely and accurately tamamen ve doğru
accurately and fairly reflect doğru ve adil bir şekilde yansıtın
fully and accurately tam ve doğru
accurately assess doğru değerlendir
properly and accurately doğru ve doğru
faithfully and accurately sadık ve doğru
accurately identify doğru tanımla
accurately stated doğru olarak belirtildi
accurately capture doğru yakalama
quickly and accurately hızlı ve doğru
work accurately doğru çalış
accurately describe doğru tanımla
clearly and accurately net ve doğru
accurately forecast doğru tahmin
truthfully and accurately doğru ve doğru
or more accurately veya daha doğru
accurately match doğru eşleş
accurately enough yeterince doğru
accurately modeled doğru modellenmiştir
accurately known doğru bilinen
promptly and accurately derhal ve doğru bir şekilde
measure accurately doğru ölç
play accurately doğru oyna
accurately depict tam olarak betimlemek
accurately assessing doğru değerlendirme
accurately located doğru bir şekilde yerleştirilmiş
accurately convey doğru bir şekilde iletmek
accurately completed doğru bir şekilde tamamlandı
accurately define doğru tanımla
accurately and precisely doğru ve kesin
accurately track doğru takip
accurately translated doğru çevrilmiş
accurately and timely doğru ve zamanında
prepared accurately doğru hazırlanmış
accurately controlled doğru kontrol
accurately set doğru ayarlanmış
accurately account for doğru hesap
accurately understand doğru anla
perform accurately doğru gerçekleştirmek
accurately monitor doğru bir şekilde izlemek