o individual leases

o individual leases teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o individual leases o bireysel kiralama

o individual leases terimi için benzer kelimeler ve anlamları

financial leases and operating leases finansal kiralama ve işletme kiralaması
leases kiralamalar
property leases emlak kiralama
accounting for leases finansal kiralama muhasebesi
under capital leases finansal kiralama kapsamında
loans and leases krediler ve finansal kiralama
hereby leases burada kiralar
mineral leases mineral kiralama
non-cancellable operating leases iptal edilemeyen işletme kiralamaları
obligations under finance leases finansal kiralama kapsamındaki yükümlülükler
leases from dan kiralamalar
real property leases emlak kiralama
leases of farmland tarım arazileri kiralamaları
leases and agreements finansal kiralama sözleşmeleri
obligations under capital leases finansal kiralama sözleşmesi yükümlülükleri
oil and gas leases petrol ve gaz kiralama
equipment under capital leases finansal kiralama sözleşmesi altında ekipman
under finance leases finansal kiralama kapsamında
leases of real estate emlak kiralama
leases and royalties finansal kiralama ve telif hakları
urban leases kentsel kiralama
he leases o kiralar
sales type leases satış tipi kiralama
rentals under operating leases işletme kiralaması altındaki kiralamalar
held under finance leases finansal kiralama kapsamında
assets held under finance leases finansal kiralama kapsamında alınan varlıklar
leases as lessee kiracı olarak kiralamalar
leases it back geri kiralar
leases over üzerinde kiralar
leases of assets varlık kiralama
commercial property leases ticari mülk kiralama
non-cancelable leases iptal edilemeyen kiralamalar
assignments leases ödevler kiralama
finance and operating leases finans ve işletme kiraları
prepaid leases ön ödemeli kiralama
flexible leases esnek finansal kiralama
rents and leases kira ve kiralamalar
all leases tüm kiralamalar
deeds and leases tapu ve kiralama
contracts and leases sözleşmeler ve kiralamalar
leases and rental finansal kiralama ve kiralama
leases of office space ofis kiralama
leases premises mülk kiralar
non-current obligations under finance leases finansal kiralama kapsamında cari olmayan yükümlülükler
material leases malzeme kiralama
holds leases kira tutar
secure leases güvenli kiralama
small-ticket leases küçük bilet kiralama
current obligations under finance leases finansal kiralama kapsamındaki mevcut yükümlülükler
leases space alan kiralar