i a done

i a done teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a done ben bitti

i a done terimi için benzer kelimeler ve anlamları

what's done is done ne yapıldı?
what's done is done ne yapıldı
lawfully done or caused to be done kanunen yapıldı veya yapılmasına sebep oldu
you done done me sen beni yaptın
done done bitti bitti
a woman's work is never done bir kadının işi asla bitmez
after all's said and done hepsinden sonra, söylenen ve yapılan
been there, done that orada bulundum, yaptım
been-there done-that orada yapıldı
done tamam
done deal yapılan anlaşma
done for için yapıldı
done in yapılan
done to a t bir t yapılır
easier said than done söylemesi yapmaktan kolay
half-done yarım tamamlandı
have done yapılmış
it is a far, far better thing that i do, than i have ever done yaptığım, yaptığımdan çok, çok daha iyi bir şey.
no sooner said than done daha erken olmaz dedi ve bitirdi
not done bitmiş değil
over and done with bitti ve bitti
well begun is half done iyi başladı yarısı bitti
well-done aferin
when all's said and done hepsi söylendiğinde ve yapıldığında
good as done, as olduğu gibi iyi
well done aferin
i'm done bitti
get things done işleri halletmek
get the job done işi bitir
to be done yapılacak
i am done bitirdim
is done bitti
get done bitmek
get it done bunu bitir
it is done halloldu
it's done bitti
will be done tamamlanacak
getting things done işleri yoluna koymak
cause to be done yapılması gereken
was done yapıldı
i have done yaptım
has been done yapıldı
done and ordered tamamlandı ve sipariş edildi
all done hepsi tamam
we are done işimiz bitti
should be done yapılmalı
almost done neredeyse bitti
done up tamamdır
when all is said and done her şey söylenip bittiğinde
can be done yapılabilir