l for production

l for production teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l for production üretim için l

l for production terimi için benzer kelimeler ve anlamları

production and post-production üretim ve üretim sonrası
production production downtime üretim üretim kesinti
agent of production üretim ajanı
factor of production üretim faktörü
index of industrial production sanayi üretim endeksi
mass production seri üretim
means of production üretim yolları
non-production üretim dışı
pair production çift üretimi
production üretim
production control üretim kontrolü
production line üretim hattı
production number üretim numarası
production platform üretim platformu
production well üretim kuyusu
self-production kendi kendine üretim
war production board savaş üretim kurulu
production facilities üretim tesisleri
production manager üretim müdürü
production run üretim çalışması
production site üretim sitesi
production facility üretim tesisi
crop production ekin üretimi
food production yemek üretimi
lean production yalın üretim
production rate üretim hızı
production plant üretim tesisi
production schedule üretim programı
production output üretim çıktısı
production company üretim şirketi
production process üretim süreci
batch production toplu üretim
production environment üretim ortamı
production capacity üretim kapasitesi
production management üretim yönetimi
full production tam üretim
livestock production hayvansal üretim
production designer yapım tasarımcısı
film production film yapımı
production hall üretim salonu
production costs üretim maliyeti
production planning üretim planlaması
oil production petrol üretimi
production floor üretim zemini
post-production post prodüksiyon
in-house production ev yapımı
industrial production endüstriyel üretim
domestic production yerli üretim
in production üretimde
agricultural production tarımsal üretim