t is true

t is true teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is true t doğru

t is true terimi için benzer kelimeler ve anlamları

true true doğru doğru
come true gerçekleşmek
course of true love never ran smoothly, the gerçek aşk kursu asla sorunsuz bir şekilde koştu
dream come true, a rüya gerçek oldu, bir
find true north gerçek kuzeyi bul
hold true doğru tutun
let me not to the marriage of true minds / admit impediments gerçek zihinlerin evlenmemesine izin ver / engelleri kabul et
lotus-of-the-true-law nilüfer-of-the-gerçek-law
ring true çalma
show one's true colors birinin gerçek renklerini göster
the course of true love never did run smooth gerçek aşkın seyri hiç pürüzsüz olmamıştı
too good to be true gerçek olamayacak kadar iyi
tried and true denenmiş ve doğru
tried-and-true denenmiş ve gerçek
true doğru
true ankylosis gerçek ankiloz
true anomaly gerçek anomali
true believer inançlı
true bill gerçek fatura
true bug gerçek böcek
true colors gerçek renkler
true conjugate gerçek eşlenik
true course gerçek kurs
true diverticulum gerçek divertikül
true fresco gerçek fresk
true fruit gerçek meyve
true hermaphrodite gerçek hermafrodit
true knot gerçek düğüm
true level gerçek seviye
true north gerçek kuzey
true pelvis gerçek pelvis
true rhyme gerçek kafiye
true rib gerçek kaburga
true time gerçek zaman
true to doğru
true vocal cord gerçek vokal kord
true vocal cords gerçek ses telleri
true-blue gerçek mavi
true-born -gerçek dünyaya
true-crime gerçek suç
true-false test doğru-yanlış test
true-fresco gerçek-fresk
true-life gerçek hayat
true story gerçek hikaye
so true çok doğru
true and correct doğru ve doğru
true copy gerçek kopya
stay true doğru kal
dreams come true hayaller gerçek oldu
it's true bu doğru