that certain

that certain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
that certain kesin

that certain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

annuity certain yıllık gelir kesinliği
certain belli
death and taxes, certain as kesin olarak ölüm ve vergiler
for certain kesin olarak
in this world nothing is certain but death and taxes bu dünyada hiçbir şey kesin değil, ölüm ve vergiler
to a certain extent bir ölçüde
make certain kesinleştirmek
under certain conditions belirli koşullar altında
under certain circumstances belirli şartlar altında
i am certain eminim
to be certain belli olmak
to a certain degree belli bir dereceye kadar
certain amount belirli bir miktar
at a certain point belirli bir noktada
in a certain way bir şekilde
certain extent belirli ölçüde
it is certain that belli ki
one thing is certain bir şey kesin
virtually certain neredeyse kesin
in certain circumstances belirli durumlarda
it is certain bu kesin
certain information kesin bilgi
at certain times belirli zamanlarda
certain people belli insanlar
is certain to kesin
fairly certain oldukça kesin
a certain amount bir miktar
in certain kesin olarak
in certain cases bazı durumlarda
know for certain kesin olarak bilmek
less certain daha az kesin
i am certain that eminim ki
at a certain time belirli bir zamanda
certain conditions belirli koşullar
subject to certain conditions belirli şartlara tabi
in certain ways belirli şekillerde
far from certain kesin olmaktan uzak
i'm certain eminim
it is not certain belli değil
we are certain biz eminiz
in a certain sense bir anlamda
certain way doğru yol
certain death kesin ölüm
certain aspects belirli yönler
reasonably certain oldukça kesin
to a certain point belli bir noktaya
certain real property kesin mülk
certain areas belirli alanlar
up to a certain point belirli bir noktaya kadar
absolutely certain kesinlikle belli