t immunological veterinary medicinal products

t immunological veterinary medicinal products teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t immunological veterinary medicinal products t immünolojik veterinerlik tıbbi ürünler

t immunological veterinary medicinal products terimi için benzer kelimeler ve anlamları

veterinary medicinal products veterinerlik tıbbi ürünler
committee for veterinary medicinal products veterinerlik tıbbi ürünler komitesi
committee for medicinal products for veterinary use veteriner kullanımına yönelik tıbbi ürünler komitesi
human and veterinary medicinal products insan ve veterinerlik tıbbi ürünler
the dispensing of veterinary medicinal products veterinerlik tıbbi ürünlerin dağıtımı
committee for medicinal products for veterinary use (cvmp) veteriner kullanımına yönelik tıbbi ürünler komitesi (cvmp)
committee for veterinary medicinal products (cvmp) veterinerlik tıbbi ürünler komitesi
immunological products immünolojik ürünler
human medicinal products insan tıbbi ürünleri
committee for medicinal products for human use insan kullanımına yönelik tıbbi ürünler komitesi
committee for proprietary medicinal products tescilli tıbbi ürünler komitesi
proprietary medicinal products tescilli tıbbi ürünler
medicinal products for human use insan kullanımına yönelik tıbbi ürünler
biological medicinal products biyolojik tıbbi ürünler
orphan medicinal products yetim tıbbi ürünler
rules governing medicinal products tıbbi ürünleri yöneten kurallar
medicinal products act tıbbi ürünler kanunu
the rules governing medicinal products in the european union avrupa birliğinde tıbbi ürünleri yöneten kurallar
european agency for the evaluation of medicinal products avrupa tıbbi ürünlerin değerlendirilmesi ajansı
committee for orphan medicinal products yetim tıbbi ürünler komitesi
committee for human medicinal products insan tıbbi ürünler komitesi
disposal of unused medicinal products kullanılmayan tıbbi ürünlerin imhası
community register of medicinal products tıbbi ürünlerin topluluk kaydı
authorised medicinal products yetkili tıbbi ürünler
for proprietary medicinal products tescilli tıbbi ürünler için
prescription medicinal products reçeteli tıbbi ürünler
european medicines agency's committee for medicinal products avrupa ilaç ajansı tıbbi ürünler komitesi
finished medicinal products bitmiş tıbbi ürünler
manufacture of investigational medicinal products araştırma tıbbi ürünleri imalatı
medicinal products regulations tıbbi ürünler yönetmeliği
reimbursed medicinal products geri ödemeli tıbbi ürünler
clinical trials on medicinal products tıbbi ürünler üzerinde klinik denemeler
manufacture of sterile medicinal products steril tıbbi ürün imalatı
plasma-derived medicinal products plazma türevli tıbbi ürünler
guidelines on pharmacovigilance for medicinal products for h h için tıbbi ürünler için farmakovijilans ile ilgili kurallar
numbers in the community register of medicinal products tıbbi ürünlerin topluluk kayıtlarındaki numaralar
committee on proprietary medicinal products tescilli tıbbi ürünler komitesi
traditional herbal medicinal products geleneksel bitkisel tıbbi ürünler
interaction with other medicinal products diğer tıbbi ürünler ile etkileşim
community code relating to medicinal products for human use insan kullanımına yönelik tıbbi ürünlerle ilgili topluluk kodu
authorised as medicinal products tıbbi ürün olarak yetkili
medicinal products indicated belirtilen tıbbi ürünler
medicinal products directive tıbbi ürünler direktifi
derived from such medicinal products, if appropriate eğer uygunsa, bu tür tıbbi ürünlerden elde edilir
to supply medicinal products tıbbi ürünler tedarik etmek
safe and effective use of medicinal products tıbbi ürünlerin güvenli ve etkili kullanımı
medicinal products working tıbbi ürünler
german law on medicinal products tıbbi ürünlerde alman kanunu
medicinal products shall be subject to medical prescription tıbbi ürünler tıbbi reçeteye tabidir
reimbursement of medicinal products tıbbi ürünlerin geri ödemesi