r slowly oxidized.

r slowly oxidized. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r slowly oxidized. r yavaş yavaş oksitlenir.

r slowly oxidized. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

slowly oxidized yavaş yavaş okside
slowly slowly yavaş yavaş
oxidized oksitlenmiş
oxidized cellulose okside selüloz
oxidized glutathione okside olmuş glutatyon
oxidized ldl oksitlenmiş ldl
is oxidized okside edilir
oxidized layer okside tabaka
oxidized iron okside demir
fully oxidized tamamen okside olmuş
oxidized metal okside metal
oxidized copper okside bakır
oxidized form okside olmuş form
oxidized to carbon dioxide karbondioksite okside olmuş
are oxidized okside edilir
oxidized starch okside olmuş nişasta
oxidized minerals okside olmuş mineraller
non-oxidized -olmayan okside
oxidized finish okside kaplama
oxidized polyethylene okside polietilen
oxidized water okside su
oxidized materials okside olmuş malzemeler
oxidized cholesterol okside kolesterol
oxidized products okside ürünler
oxidized medal okside madalya
not oxidized okside değil
oxidized ferrous okside demir
oxidized surface okside yüzey
to be oxidized okside olmak
has been oxidized okside edildi
easily oxidized kolayca okside olur
most oxidized en okside olmuş
has oxidized okside oldu
oxidized regenerated cellulose okside rejenere selüloz
it is oxidized okside olmuş
relatively oxidized nispeten oksitlenmiş
slightly oxidized hafif oksitlenmiş
oxidized silver okside gümüş
oxidized aroma okside olmuş aroma
becoming oxidized okside olmak
oxidized state okside olmuş durum
oxidized ldl cholesterol okside ldl kolesterol
polished and oxidized cilalı ve okside
oxidized bronze okside olmuş bronz
acetylated oxidized starch asetillenmiş okside nişasta
heavily oxidized ağır oksitlenmiş
make haste slowly acele et
mills of the gods grind slowly tanrıların değirmenleri yavaşça öğütülüyor
slowly yavaşça
slowly but surely yavaş yavaş ama emin bir şekilde