a 0.6 percent contraction

a 0.6 percent contraction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 0.6 percent contraction yüzde 0,6'lık daralma

a 0.6 percent contraction terimi için benzer kelimeler ve anlamları

percent contraction yüzde daralma
genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration dahi yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terleme
percent to percent yüzde ile yüzde
which went from 5 percent of gdp in 1980 to 12 percent 1980’de gsyih’nın yüzde 5’inden yüzde 12’ye
74 percent to 26 percent yüzde 74 ile yüzde 26
6.5 percent to 10 percent yüzde 6,5 ila yüzde 10
from percent to percent yüzde ile yüzde
braxton-hicks contraction braxton-hicks daralma
contraction kasılma
contraction joint daralma eklemi
escaped ventricular contraction kaçmış ventriküler kasılma
fitzgerald contraction fitzgerald daralma
fitzgerald-lorentz contraction fitzgerald-lorentz daralma
hourglass contraction kum saati daralması
idiomuscular contraction deyimsel kasılma
lorentz-fitzgerald contraction lorentz-fitzgerald daralma
myotatic contraction miyotatik kasılma
paradoxical contraction paradoksal daralma
postural contraction postural kasılma
tonic contraction tonik kasılma
economic contraction ekonomik daralma
fiscal contraction mali daralma
muscle contraction kas kasılması
business contraction iş daralması
sharp contraction keskin kasılma
premature ventricular contraction prematüre ventriküler kasılma
muscular contraction kas kasılması
rate of contraction daralma oranı
gdp contraction gdp daralma
atrial contraction atriyal kasılma
smooth muscle contraction düz kas kasılması
uterine contraction rahim kasılması
credit contraction kredi daralması
excitation-contraction coupling uyarma-daralma kuplajı
wound contraction yara kasılması
expansion and contraction genleşme ve daralma
financial contraction finansal daralma
contraction of gdp gdp daralması
ventricular contraction ventriküler kasılma
contraction and convergence daralma ve yakınsama
stenosis muscular contraction darlık kas kasılması
market contraction pazar daralması
heart contraction kalp kasılması
contraction stress test büzülme gerilimi testi
global contraction küresel daralma
concentric contraction eş merkezli kasılma
further contraction daha fazla daralma
demand contraction talep daralması
contraction stress kasılma stresi
contraction of the economy ekonominin daralması