u mann-whitney test

u mann-whitney test teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u mann-whitney test ulaklık testi

u mann-whitney test terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mann-whitney test mann-whitney testi
mann-whitney u test mann-whitney u testi
mann whitney mann whitney
eli whitney eli whitney
mount whitney whitney dağı
whitney whitney
whitney, eli whitney, eli
mann mann
mann act mann yasası
mann, horace mann, horace
mann, thomas mann, thomas
gell-mann gell-mann
of thomas mann's book thomas mann adlı kişinin kitabı
1-mann-montage 1-mann-montaj
test, test and re-test test, test ve yeniden test
pre-test and post-test ön test ve son test
t test and chi square test t testi ve ki kare testi
test-test reliability test-test güvenilirliği
applied over-voltage test or power frequency test uygulanan aşırı voltaj testi veya güç frekans testi
visual test]test\ görsel test] test & # 092;
test t test test t testi
a/b test a / b testi
abortus bang ring test abortus bang halka testi
achievement test başarı testi
acid perfusion test asit perfüzyon testi
acid test asit testi
acid test ratio asit test oranı
acid-phosphatase test for semen meni için asit-fosfataz testi
acid-reflux test asit geri akış testi
acidified serum test asitlenmiş serum testi
adson's test adson testi
agglutination test aglütinasyon testi
alkali denaturation test alkali denatürasyon testi
allen test allen testi
alpha-test alfa testi
alternate binaural loudness balance test alternatif binaural ses yüksekliği dengesi testi
alternate cover test alternatif kapak testi
ames test ames testi
analogy test analoji testi
antiglobulin test antiglobulin testi
aptitude test yetenek testi
aschheim-zondek test aschheim-zondek testi
association test dernek testi
babcock test babcock testi
bead test boncuk testi
becker's test becker testi
bender gestalt test bender gebelik testi
benedict's test benedict testi
bentiromide test bentiromid testi
bentonite flocculation test bentonit topaklaşma testi