x wing design

x wing design teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x wing design x kanat tasarımı

x wing design terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wing and wing kanat ve kanat
left wing and right wing sol kanat ve sağ kanat
wing design kanat tasarımı
bastard wing piç kanadı
bat-wing sleeve yarasa kanadı kılıfı
bats-wing coral-tree yarasa kanadı mercan ağacı
buck and wing kova ve kanat
buffalo wing manda kanadı
delta wing delta kanat
elevator muscle of upper lip and wing of nose üst dudak ve burun kanadı asansör kas
fixed-wing sabit kanatlı
flex-wing esnek kanat
flying wing uçan kanat
hind wing arka kanat
left wing sol kanat
left-wing sol kanat
on the wing kanatta
provisional wing of the irish republican army irlanda cumhuriyeti ordusunun geçici kanadı
red wing kırmızı kanat
right wing sağ kanat
right-wing sağ kanat
rotary wing döner kanat
spurious wing sahte kanat
swing-wing salıncak kanat
take wing kanat almak
under someone's wing birinin kanadı altında
wing kanat
wing bar kanat çubuğu
wing beat kanat atışı
wing bit kanat ucu
wing bolt kanat cıvatası
wing bow kanat yayı
wing case böcek kanadını saran kabuk
wing chair kanat sandalyesi
wing collar kanat bileziği
wing commander filo komutanı
wing covert kanatlı gizli
wing dam kanat barajı
wing flat kanat düz
wing formula kanat formülü
wing it kanatlandır
wing loading kanat yükleniyor
wing nut kanat somunu
wing shooting kanat atışı
wing shot kanat vuruşu
wing skid kanat kızağı
wing tip kanat ucu
wing-case kanat durum
wing-ding kanat-ding
wing-footed kanat ayaklı