x-contamination

x-contamination teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-contamination x-kirlenme

x-contamination terimi için benzer kelimeler ve anlamları

brand contamination marka kirliliği
contamination bulaşma
non-contamination olmayan kirlenme
cross contamination çapraz bulaşma
particulate contamination parçacık kirliliği
microbial contamination mikrobik bulaşma
gross contamination ağır kirlenme
bacterial contamination bakteriyel kirlenme
soil contamination toprak kirlenmesi
water contamination su kirliliği
airborne contamination havadan kaynaklanan kirlenme
oil contamination yağ kirliliği
microbiological contamination mikrobiyolojik kirlenme
environmental contamination çevre kirliliği
food contamination gıda kirliliği
potential contamination potansiyel kirlenme
groundwater contamination yeraltı suyu kirliliği
air contamination hava kirliliği
blood contamination kan kirliliği
surface contamination yüzey kirliliği
particle contamination parçacık kirliliği
eye contamination göz kirliliği
pollution and contamination kirlilik ve kirlenme
moisture contamination nem kirliliği
metal contamination metal kirliliği
fecal contamination dışkı kirliliği
free from contamination kirlenmemiş
contamination control kirlenme kontrolü
dust contamination toz kirliliği
product contamination ürün kirliliği
chemical contamination kimyasal kirlenme
lead contamination kurşun kirliliği
fungal contamination mantar kirliliği
pollution or contamination kirlilik veya kirlenme
deliberate contamination kasıtlı kirlenme
hand contamination el kirliliği
heavy contamination ağır kirlenme
fuel contamination yakıt kirliliği
harmful contamination zararlı kirlenme
widespread contamination yaygın kirlenme
removal of contamination kirlenmenin giderilmesi
potential for contamination kirlenme potansiyeli
contamination plume kirlenme tüyü
institute radioactive contamination radyoaktif kirlenme sağlamak
site contamination saha kirliliği
institute radioactive contamination, chemical, biological, b radyoaktif kirlenme enstitüsü, kimyasal, biyolojik, b
contamination-free kirlilik içermeyen
outside contamination dış kirlenme
radioactive contamination radyoaktif kirlilik
foreign body contamination yabancı cisim kirlenmesi