g-proportional

g-proportional teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-proportional g orantılı

g-proportional terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mean proportional orantılı ortalama
non-proportional bölüşmesiz
proportional orantılı
proportional counter orantılı sayaç
proportional font orantılı yazı tipi
proportional limit orantılı limit
proportional representation orantılı temsil
proportional spacing orantılı boşluk
proportional valve oransal valf
proportional share oransal pay
inversely proportional ters orantı
proportional gain oransal kazanç
directly proportional doğrudan orantılı
proportional band orantılı bant
dose proportional orantılı doz
proportional tax orantılı vergi
cox proportional hazards model cox orantılı tehlikeler modeli
proportional integral derivative orantılı integral türev
proportional part orantılı kısım
cox proportional hazards cox orantılı tehlikeler
on a proportional basis orantılı olarak
proportional relationship orantılı ilişki
proportional control oransal kontrol
proportional distribution orantılı dağılım
cox proportional hazard model cox orantılı tehlike modeli
proportional basis orantılı temel
less than proportional orantılıdan az
proportional solenoid orantılı solenoid
proportional piling orantılı kazık
proportional method orantılı yöntem
linearly proportional doğrusal orantılı
proportional reasoning orantılı akıl yürütme
proportional term orantılı terim
cox proportional hazards regression cox orantılı tehlikeler regresyon
proportional rule orantılı kural
electro-proportional elektro-orantılı
proportional rate orantılı oran
proportional odds model orantılı oran modeli
adjustable proportional band ayarlanabilir oransal bant
proportional drive orantılı sürüş
proportional amount orantılı miktar
proportional component orantılı bileşen
proportional hazard model orantılı tehlike modeli
proportional hazards orantılı tehlikeler
proportional flow oransal akış
proportional integral orantılı integral
cox's proportional hazards models cox orantılı tehlike modelleri
proportional increase orantılı artış
roughly proportional kabaca orantılı
proportional hazards models orantılı tehlike modelleri