x-composite filling

x-composite filling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-composite filling x-kompozit dolum

x-composite filling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

composite filling bileşik dolum
composite resin filling kompozit reçine dolgusu
composite white filling kompozit beyaz dolum
composite filling materials kompozit dolgu malzemeleri
white composite filling beyaz kompozit dolum
composite karma
composite colour signal bileşik renk sinyali
composite family bileşik aile
composite flap kompozit kapak
composite function bileşik işlev
composite graft bileşik graft
composite materials kompozit malzemeler
composite number bileşik sayı
composite particle kompozit parçacık
composite photograph kompozit fotoğraf
composite print kompozit baskı
composite school karma okul
composite shot bileşik atış
composite volcano kompozit volkan
composite-shot bileşik atımlı
composite-volcano kompozit volkan
non-composite kompozit olmayan
composite material kompozit malzeme
composite score karma not
composite index bileşik indeks
composite sample bileşik örnek
composite video kompozit video
composite endpoint bileşik bitiş noktası
composite wood kompozit ahşap
composite panel kompozit panel
composite cable kompozit kablo
carbon composite karbon bileşiği
composite products kompozit ürünler
composite structure kompozit yapı
composite resin kompozit reçine
composite core kompozit çekirdek
composite measure bileşik ölçü
composite form bileşik form
composite outcome bileşik sonuç
composite picture bileşik resim
composite slab kompozit döşeme
composite image bileşik görüntü
composite indicator bileşik gösterge
composite construction kompozit yapı
composite beam kompozit ışın
composite parts kompozit parçalar
composite decking kompozit zemin kaplaması
composite report bileşik rapor
composite board kompozit pano
advanced composite gelişmiş bileşik