n high demand

n high demand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n high demand n yüksek talep

n high demand terimi için benzer kelimeler ve anlamları

high demand yüksek talep
in high demand yoğun talep gören
are in high demand yoğun talep var
high demand for yüksek talep
due to high demand yüksek talep nedeniyle
is in high demand yoğun talep görüyor
on high demand yüksek talep üzerine
high-demand jobs yüksek talepli işler
with high demand yüksek talepli
demand is high talep yüksek
a high demand for yüksek talep
very high demand çok yüksek talep
was in high demand yoğun talep görüyordu
demand is so high talep çok yüksek
high international demand yüksek uluslararası talep
a high demand yüksek talep
high market demand yüksek pazar talebi
such high demand böyle yüksek talep
high demand applications yüksek talep uygulamaları
demand high standards yüksek standartlar talep
high demand field yüksek talep alanı
high degree of demand yüksek talep
products in high demand yoğun talep gören ürünler
high-demand topics yüksek talepli konular
having a high demand yüksek talep almak
are in high demand around the world dünyada yüksek talep var
respond to the high demand yüksek talebe cevap vermek
high labour demand yüksek emek talebi
sustained high demand sürekli yüksek talep
high power demand yüksek güç talebi
housing is in high demand konut yüksek talep görüyor
its high demand yüksek talep
in very high demand çok talep gören
the demand was high talep yüksek
high peak electricity demand yüksek tepe elektrik talebi
demand high costs yüksek maliyet talep
a high potential demand yüksek potansiyel talep
relatively high demand nispeten yüksek talep
experience high demand yüksek talep yaşamak
high-demand careers yüksek talepli kariyerler
as a high demand yüksek talep olarak
demand remains high talep yüksek
high demand and prices yüksek talep ve fiyatlar
high global demand yüksek küresel talep
to fulfil the high demand yüksek talebi karşılamak
high energy demand yüksek enerji talebi
demand a high degree of yüksek derecede talep
high electric demand yüksek elektrik talebi
low and high demand düşük ve yüksek talep
the continued high demand devam eden yüksek talep