i a, not down

i a, not down teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a, not down ben aşağı

i a, not down terimi için benzer kelimeler ve anlamları

down down down aşağı aşağı aşağı
down a down aşağı aşağı
get down down düşmek
down down enough yeterince aşağı
up down down up yukarı aşağı aşağı yukarı
down, down spacebar aşağı, aşağı boşluk çubuğu
down, down hell aşağı cehenneme
not down aşağı değil
not back down geri değil
not let me down beni hayal kırıklığına uğratma
do not lie down yatma
do not let down hayal kırıklığına uğratma
do not lay down uzanma
is not slowing down yavaşlamıyor
do not shut down kapanma
not break down yıkılma
not get down inme
not upside down ters değil
not far down çok uzakta değil
will not slow down yavaşlamayacak
have not gone down düşmemiş
do not get knocked down çalınmayın
not backing down geri adım atmamak
has not slowed down yavaşlamadı
does not slow down yavaşlamaz
when i walk down the street, i'm not thinking about my next sokakta yürürken, bir sonraki hakkında düşünmüyorum
not coming down aşağı gelmiyor
not look down upon aşağıya bakmamak
not let down hayal kırıklığına uğratma
we will not back down geri adım atmayacağız
not turned down kapatılmadı
do not press coffee down kahve bastırmayın
not going down at all hiç aşağı gitmiyor
i will not go down aşağı inmeyeceğim
does not drop down düşmez
do not push down aşağı itmeyin
not top down yukarıdan aşağıya değil
did not go down aşağı gitmedi
not tied down bağlı değil
not bow down eğilmemek
does not break down bozulmaz
is not slowed down yavaşlamaz
i'm not playing down oynamıyorum
not fall down düşmemek
i did not want to let down hayal kırıklığına uğratmak istemedim
do not let us down bizi hayal kırıklığına uğratma
passwords should not be written down şifreler yazılmamalıdır
the screen folds down onto the keyboard when not in use kullanılmadığında ekran klavyeye katlanır
not nailed down çivilenmemiş
went not down aşağı gitti