y property tax

y property tax teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y property tax y emlak vergisi

y property tax terimi için benzer kelimeler ve anlamları

real property, personal property taşınmaz mal, şahsi mal
property traceable to such property bu özellik için izlenebilir özellik
personal property real property kişisel mülk gayrimenkul
property by property basis mülkiyete göre mülk
property tax emlak vergisi
personal property tax kişisel mülkiyet vergisi
property tax bill emlak vergisi faturası
property transfer tax emlak devir vergisi
property tax assessment emlak vergisi değerlendirmesi
property tax rate emlak vergisi oranı
real estate property tax emlak vergisi
property tax relief emlak vergisi indirimi
property tax statement emlak vergisi beyannamesi
property tax revenues emlak vergisi gelirleri
property and council tax mülk ve belediye vergisi
property tax returns emlak vergisi beyannameleri
tax property vergi malı
property tax records emlak vergisi kayıtları
property tax receipts emlak vergisi makbuzları
property tax credit emlak vergisi kredisi
property tax exemption emlak vergisi muafiyeti
property tax base emlak vergisi matrahı
ad valorem property tax valorem emlak vergisi
property tax notice emlak vergisi bildirimi
property tax levy emlak vergisi vergisi
property tax rebates emlak vergisi iadeleri
property tax liability emlak vergisi borcu
residential property tax konut vergisi
immovable property tax taşınmaz mal vergisi
municipal property tax belediye emlak vergisi
real property transfer gains tax affidavit taşınmaz mal devri vergi beyannamesi kazanıyor
annual property tax yıllık emlak vergisi
real property transfer tax emlak devir vergisi
property tax system emlak vergisi sistemi
property transfer and certified legal documents tax mal devri ve onaylı yasal evrak vergisi
property tax due ödenmesi gereken emlak vergisi
current property tax bill cari emlak vergisi faturası
yearly property tax yıllık emlak vergisi
property tax code emlak vergisi kodu
real estate property transfer tax emlak devir vergisi
property tax law emlak vergisi kanunu
property tax income emlak vergisi geliri
property income tax mülk gelir vergisi
property purchase tax emlak satın alma vergisi
property conveyance tax mülk taşıma vergisi
tax on property emlak vergisi
advance property tax peşin ödenen vergi
property tax deferral emlak vergisi erteleme
homeowner's property tax exemption ev sahibinin emlak vergisi muafiyeti
tax on town property şehir mülkiyeti vergisi