s disclosed

s disclosed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
s disclosed açıklandı

s disclosed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pre-disclosed önceden açıklanan
self-disclosed kendi kendine açıklanan
not disclosed açıklanmamış
publicly disclosed kamuya açıklanmış
fully disclosed tamamen açıklanmış
information disclosed açıklanan bilgi
disclosed information açıklanan bilgi
is disclosed açıklandı
as disclosed açıklandığı gibi
except as disclosed açıklanmadığı sürece
fairly disclosed oldukça açıklandı
disclosed agent açıklanan ajan
are disclosed açıklanmıştır
otherwise disclosed aksi takdirde açıklanmış
disclosed herein burada açıklanan
may be disclosed açıklanabilir
disclosed reserves açıklanan rezervler
non-disclosed -olmayan açıklanan
will be disclosed açıklanacak
shall be disclosed açıklanacak
further disclosed daha fazla açıklanan
required to be disclosed açıklanması gereken
will not be disclosed ifşa edilmeyecek
adequately disclosed yeterince açıklanmış
re-disclosed yeniden açıklanan
has disclosed açıkladı
must be disclosed açıklanmalı
disclosed to you sana açıklandı
previously disclosed daha önce açıklanmış
has been disclosed açıklandı
disclosed in confidence güvenle açıklandı
disclosed documents açıklanan belgeler
should be disclosed açıklanmalı
the figures disclosed açıklanan rakamlar
disclosed hereunder aşağıda açıklanmıştır
except as otherwise disclosed aksi belirtilmedikçe
which is disclosed açıklanmıştır
disclosed in writing yazılı olarak açıklanmıştır
is required to be disclosed açıklanması gerekiyor
were not disclosed açıklanmadı
was disclosed açıklandı
shall not be disclosed ifşa edilmeyecek
consistently applied and adequately disclosed sürekli uygulanmış ve yeterince açıklanmış
cause to be disclosed açıklanacak sebep
disclosed details açıklanan detaylar
data disclosed açıklanan veriler
have been disclosed açıklandı
save as disclosed açıklandığı gibi kaydet
to be disclosed by law kanunla açıklanacak
being disclosed açıklanmak