e lower level management

e lower level management teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e lower level management e düşük seviye yönetimi

e lower level management terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lower level management düşük seviye yönetimi
get lower and lower aşağı inmek
lower lower-middle-income countries düşük alt-orta gelirli ülkeler
getting lower and lower azalan ve azalan
lower-lower-middle-income country alt-alt-orta gelirli ülke
lower level alt düzey
at a lower level daha düşük bir seviyede
lower explosive level düşük patlayıcı seviyesi
lower secondary level alt orta seviye
lower noise level düşük gürültü seviyesi
fall to lower level düşük seviyeye düşmek
lower level employee alt düzey çalışan
on a lower level daha düşük bir seviyede
lower explosion level düşük patlama seviyesi
lower level staff alt düzey personel
lower-level implementation alt seviye uygulama
lower price level düşük fiyat seviyesi
next lower level sonraki alt seviye
lower-level officials alt düzey yetkililer
lower level of the building binanın alt katı
lower-level managers alt düzey yöneticileri
lower level of education düşük eğitim seviyesi
lower secondary level education ortaokul düzeyinde eğitim
lower trophic level daha düşük trofik seviye
lower intermediate level alt orta seviye
to a lower level daha düşük bir seviyeye
in a lower level daha düşük bir seviyede
lower level classes alt seviye sınıfları
lower level processes düşük seviye süreçler
lower-level unit alt seviye birimi
lower level of care düşük bakım seviyesi
lower level governments alt düzey hükümetler
lower level performance düşük seviye performans
lower the liquid level sıvı seviyesini düşür
with a lower level daha düşük seviyeli
a much lower power level çok daha düşük bir güç seviyesi
mid-lower-level orta alt düzey
lower-level institutions alt düzey kurumlar
lower the glucose level glikoz seviyesini düşür
a lower level of stress daha düşük bir stres seviyesi
at a lower level than daha düşük bir seviyede
lower-level undergraduates alt seviye lisans öğrencileri
a lower level than in olandan daha düşük bir seviye
lower level bodies alt seviye gövdeler
a lower noise level daha düşük bir gürültü seviyesi
lower debt level düşük borç seviyesi
lower level activity düşük seviye aktivite
lower level user alt seviye kullanıcı
an even lower level daha da düşük bir seviye
lower level requirements düşük seviye gereksinimler