t is responsive to

t is responsive to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is responsive to t duyarlı

t is responsive to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-responsive duyarlı olmayan
responsive duyarlı
responsive design duyarlı tasarım
highly responsive son derece duyarlı
more responsive daha duyarlı
responsive service duyarlı servis
be responsive duyarlı olmak
gender-responsive cinsiyete duyarlı
responsive web design duyarlı web tasarımı
responsive action duyarlı eylem
is responsive duyarlı
responsive support duyarlı destek
responsive system duyarlı sistem
being responsive duyarlı olmak
responsive to change değişime duyarlı
culturally responsive kültürel açıdan duyarlı
responsive control duyarlı kontrol
most responsive en duyarlı
not responsive duyarlı değil
less responsive daha az duyarlı
responsive web duyarlı web
very responsive çok duyarlı
responsive handling duyarlı taşıma
gender responsive budgeting cinsiyete duyarlı bütçeleme
responsive approach duyarlı yaklaşım
responsive manner duyarlı bir şekilde
are responsive duyarlı
responsive performance duyarlı performans
responsive bid duyarlı teklif
fully responsive tamamen duyarlı
responsive to the needs ihtiyaçlara cevap vermek
responsive feeding duyarlı beslenme
how responsive ne kadar duyarlı
responsive classroom duyarlı sınıf
responsive website duyarlı web sitesi
responsive government duyarlı hükümet
be more responsive daha duyarlı olmak
market responsive piyasaya duyarlı
responsive feel duyarlılık hissi
remain responsive duyarlı kalmak
demand responsive duyarlı talep
responsive institutions duyarlı kurumlar
responsive governance duyarlı yönetişim
responsive information duyarlı bilgi
responsive patient duyarlı hasta
responsive solutions duyarlı çözümler
socially responsive sosyal olarak duyarlı
responsive team duyarlı ekip
responsive customer service duyarlı müşteri hizmetleri
responsive care duyarlı bakım