b-aryl-substituted

b-aryl-substituted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-aryl-substituted b-aril-ikame edilmiş

b-aryl-substituted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aryl aril
aryl group aril grubu
aryl hydrocarbon aril hidrokarbon
aryl hydrocarbon receptor aril hidrokarbon reseptörü
aryl hydrocarbon hydroxylase aril hidrokarbon hidroksilaz
aryl phosphate aril fosfat
aryl lithium aril lityum
aryl alcohol aril alkol
substituted for vekalet etmek
substituted service ikame servisi
substituted judgment ikame kararı
substituted with ile değiştirilmiş
may be substituted ikame edilebilir
substituted compliance yerine uygunluk
can be substituted for için ikame edilebilir
to be substituted ikame edilmek
be substituted for yerine geçmek
can be substituted ikame edilebilir
is substituted for ile değiştirilir
will be substituted ikame edilecek
may be substituted for ile ikame edilebilir
was substituted by tarafından değiştirildi
substituted specimen ikame edilmiş örnek
substituted benzimidazoles ikame edilmiş benzimidazoller
optionally substituted isteğe bağlı olarak ornatılmış
i substituted ikame ettim
has been substituted değiştirildi
are substituted for için değiştirildi
was substituted for için değiştirildi
substituted costs ikame masrafları
is substituted değiştirildi
5-substituted-2-furaldehydehydrazone 5-ikame edilmiş-2-furaldehydehydrazone
being substituted by ile değiştirilmek
non-substituted ikame edilmemiş
tri-substituted organostannic compounds tri-ikame edilmiş organostannik bileşikler
substituted contract değiştirilmiş sözleşme
substituted benzamide ikame edilmiş benzamid
shall be substituted değiştirilecek
substituted decision-making ikame edilmiş karar verme
there shall be substituted değiştirilecek
ring-substituted halka ikameli
are substituted ikame edilir
substituted consent ikame edilmiş rıza
substituted value ikame edilmiş değer
shall be substituted for yerine geçecek
was substituted with ile değiştirildi
they have substituted ikame edilmişler
could be substituted ikame edilebilir
substituted by imports ithalat ile değiştirildi
substituted basis ikame edilmiş baz