c routine calls

c routine calls teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c routine calls c rutin çağrılar

c routine calls terimi için benzer kelimeler ve anlamları

routine and non- routine rutin ve rutin olmayan
routine calls rutin çağrılar
handles routine sick calls rutin hasta görüşmelerini ele alır
to poor quality calls, one way audio calls, improperly terminate düşük kaliteli aramalara, tek yönlü sesli aramalara, uygun olmayan şekilde sonlandırma
assembly routine montaj rutini
co-routine eş rutin
escape routine kaçış rutini
routine rutin
daily routine günlük rutin
routine maintenance rutin bakım
non-routine rutin olmayan
on a routine basis rutin olarak
routine care rutin bakım
routine use rutin kullanım
routine testing rutin test
routine basis rutin temel
routine test rutin test
routine service rutin servis
bedtime routine yatmadan önce rutin
routine work rutin çalışma
routine monitoring rutin izleme
routine tasks rutin görevler
routine check rutin kontrol
routine screening rutin tarama
routine practice rutin uygulama
routine activities rutin aktiviteler
as a matter of routine rutin olarak
routine operation rutin işlem
routine vaccination rutin aşılama
morning routine sabah rutini
my daily routine günlük rutinim
exercise routine egzersiz rutini
routine immunization rutin aşılama
routine management rutin yönetim
workout routine egzersiz rutini
routine foot care rutin ayak bakımı
routine cleaning rutin temizlik
routine patrol rutin devriye
regular routine düzenli rutin
routine inspection rutin muayene
dance routine dans rutini
routine procedures rutin prosedürler
work routine iş rutini
routine traffic stop rutin trafik durması
routine clinical practice rutin klinik uygulama
routine data rutin veri
routine examination rutin muayene
routine chores rutin işleri
fitness routine spor rutin
in routine rutin olarak