a 10 years programme

a 10 years programme teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 years programme 10 yıllık bir program

a 10 years programme terimi için benzer kelimeler ve anlamları

middle years programme orta yıl programı
later programme years sonraki program yılları
years 5 years low yıl 5 yıl düşük
is extended from 5 years to 8 years 5 yıldan 8 yıla uzatıldı
ten years years on yıl
7. where do you see yourself in 5 years? 10 years? 7. 5 yıl içinde kendinizi nerede görüyorsunuz? 10 yıl?
community programme topluluk programı
electronic programme guide elektronik program rehberi
european recovery programme avrupa kurtarma programı
peak programme meter en yüksek program metre
programme program
programme evaluation and review technique program değerlendirme ve inceleme tekniği
programme music program müziği
programme of study çalışma programı
world food programme dünya yemek programı
programme officer program görevlisi
programme manager program müdürü
united nations development programme birleşmiş milletler geliştirme programı
united nations environment programme birleşmiş milletler çevre programı
work programme çalışma programı
draft programme taslak program
induction programme teşvik programı
lifelong learning programme yaşam boyu öğrenme programı
programme delivery program teslimi
framework programme çerçeve programı
programme management program yönetimi
programme director program direktörü
current affairs programme güncel olaylar programı
country programme ülke programı
rolling programme haddeleme programı
programme countries program ülkeleri
seventh framework programme yedinci çerçeve programı
senior programme officer kıdemli program görevlisi
social programme sosyal program
competitiveness and innovation framework programme rekabet edebilirlik ve inovasyon çerçeve programı
programme board program kurulu
programme overview program genel bakış
programme for international student assessment uluslararası öğrenci değerlendirme programı
programme for the endorsement of forest certification orman sertifikalarının onaylanması için program
securities markets programme menkul kıymetler piyasası programı
approved programme onaylanmış program
foundation programme kuruluş programı
programme support program desteği
programme of work iş programı
course programme ders programı
programme development program geliştirme
visit programme programı ziyaret et
programme areas program alanları
news programme haber programı
programme assistant program asistanı