y see what you mean

y see what you mean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y see what you mean ne demek istediğini anladın

y see what you mean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i see what you mean ne demek istediğini anlıyorum
see what you mean ne demek istediğini gör
you'll see what i mean ne demek istediğimi göreceksiniz
you will see what i mean ne demek istediğimi anlayacaksın
see what i mean neyi kastettiğimi anla
what do you mean when you say derken ne demek istiyorsun
what you mean when you say derken ne demek istiyorsun
could you explain what you mean by ne demek istediğini açıklayabilir misin
what did you mean when you said derken ne demek istedin
what did you mean when you said that? bunu söylerken ne demek istedin?
you mean thank you teşekkür ederim demek istiyorsun
i see i see anlıyorum anlıyorum
i miss you and hope to see you soon. seni özlüyorum ve yakında görüşmeyi umuyorum.
thank you very much and we'll see you tomorrow! çok teşekkür ederim ve yarın görüşürüz!
thank you for visiting and see you next week. ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim ve gelecek hafta görüşmek üzere.
you see is what you get görüyorsun ne alıyorsun
obstacles are what you see when you take your eyes off the g engeller gözünüzden çekerken gördüğünüz şeylerdir.
if you want you can see eğer istersen görebilirsin
i love you, you see seni seviyorum, görüyorsun
you see you know bildiğini görüyorsun
can you see that you are bothering me? beni rahatsız ettiğini görebiliyor musun?
what do you mean ne demek istiyorsun
do you mean demek istiyorsun
did you mean demek istediğin
you mean diyorsun ki
what you mean ne demek istedin
i know what you mean ne demek istediğini biliyorum
i don't know what you mean. ne demek istediğini bilmiyorum.
say what you mean ne demek istediğini söyle
mean what you say ne dediğini kastet
what do you mean with ne demek istiyorsun
what did you mean ne demek istedin
mean to you senin için demek
i do not quite understand what you mean ne demek istediğini tam olarak anlamadım
if you mean eğer demek istiyorsan
you mean a lot to me benim için çok şey ifade ediyorsun
you mean business iş demek istiyorsun
start as you mean to go on devam etmek istediğin gibi başla
what you mean with ne demek istiyorsun
do you mean to tell me bana anlatmak mı istiyorsun
do you mean to say demek istiyorsun
i understand what you mean ne demek istediğini anlıyorum
you mean like demek istiyorsun
how much you mean to me benim için ne demek istiyorsun
you mean about hakkında demek istiyorsun
you mean to tell me bana söylemek istiyorsun
did you mean to say demek istedin mi
i am not sure what you mean ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım
you know i mean ne demek istediğimi biliyorsun
you mean well iyi demek istiyorsun