e not enthusiastic about creating new mechanisms, fearing overlap with

e not enthusiastic about creating new mechanisms, fearing overlap with teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e not enthusiastic about creating new mechanisms, fearing overlap with yeni mekanizmalar yaratma, örtüşmekten korkma konusunda hevesli değil

e not enthusiastic about creating new mechanisms, fearing overlap with terimi için benzer kelimeler ve anlamları

god-fearing tanrı korkusu
fearing that ondan korkmak
fearing lest nefret korkusu
fearing for korkmak
fearing the worst en kötüsünden korkmak
god-fearing man tanrı-korkan adam
fearing for his life hayatı için endişelenmek
without fearing korkmadan
fearing reprisals misilleme korkusu
fearing for their lives hayatları için korku
fearing retribution intikamdan korkmak
water fearing su korkusu
fearing persecution zulümden korkmak
stop fearing korkmayı kes
fearing about korkmak
am fearing korkuyorum
fearing that they would be olacağından korkuyor
fearing god tanrı korkmak
fearing a backlash geri tepme korkusu
has to do with fearing korkmak zorunda
fearing that she would o olacak korkuyor
i am fearing korkuyorum
fearing of the unknown bilinmeyenden korkmak
good fearing iyi korku
fearing the onset başlangıçtan korkmak
as i was fearing korktuğum gibi
i was fearing korkuyordum
fearing something bir şeyden korkmak
fearing the risk of riskinden korkmak
fearing such a step böyle bir adımdan korkmak
but fearing ama korkma
fearing retaliation misilleme korkusu
but fearing that ama ondan korkuyor
is not enthusiastic hevesli değil
not very enthusiastic çok hevesli değil
not so enthusiastic çok hevesli değil
i'm not enthusiastic hevesli değilim
is not so enthusiastic çok hevesli değil
new market mechanisms yeni pazar mekanizmaları
establishing new mechanisms yeni mekanizmalar kurmak
new standard mechanisms yeni standart mekanizmalar
do not overlap örtüşme
must not overlap örtüşmemelidir
should not overlap üst üste gelmemeli
do not overlap one another birbiriyle örtüşme
creating new jobs yeni işler yaratmak
creating a new yeni bir tane oluşturmak
creating a new document yeni bir belge oluşturma
creating new challenges yeni zorluklar yaratmak
creating a new class yeni bir sınıf yaratmak