o iterating

o iterating teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o iterating o ilerlerken

o iterating terimi için benzer kelimeler ve anlamları

by iterating yineleyerek
iterating through yinelenen