o material compliances

o material compliances teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o material compliances o malzeme uygunlukları

o material compliances terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-compliances identified uygunsuzluklar tespit edildi
compliances are uygunluklar
compliances issues uyum sorunları
non-compliances found uygunsuzluklar bulundu
degree compliances derece uygunluk
non-compliances have been determined uygunsuzluklar tespit edildi
material omissions or misstatements of items are material if maddi ihmaller veya kalemlerin yanlış beyanları
material and non-material damage maddi ve maddi olmayan hasar
raw material and packaging material hammadde ve ambalaj malzemesi
material or non-material maddi veya maddi olmayan
raw material pack material hammadde paketi malzemesi
material malzeme
material cause maddi sebep
material culture maddi kültür
material equivalence malzeme denkliği
material implication maddi uygulama
material mode malzeme modu
material-equivalence malzeme-eşdeğerlik
non-material olmayan malzeme
raw material hammadde
source material kaynak malzemesi
material breach malzeme ihlali
material safety data sheet malzeme güvenlik bilgi formu
bulk material dökme malzeme
material handling malzeme taşıma
waste material atık malzeme
material misstatement malzeme yanlışlığı
foreign material yabancı madde
material adverse effect malzeme olumsuz etkisi
in all material respects her açıdan
starting material başlangıç materyali
material information malzeme bilgisi
packaging material paketleme materyali
plant material bitki materyali
material fact maddi gerçek
composite material kompozit malzeme
training material eğitim materyali
packing material ambalaj malzemesi
material change malzeme değişimi
promotional material promosyon malzemesi
copyrighted material telif hakkıyla korunan materyal
parent material ana malzeme
material respects maddi saygı
material adverse change malzeme olumsuz değişim
core material çekirdek malzemesi
advertising material reklam materyali
background material arkaplan malzemesi
scrap material hurda malzeme
supporting material destekleyici materyal
reference material referans malzemesi