o organizational culture

o organizational culture teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o organizational culture o örgüt kültürü

o organizational culture terimi için benzer kelimeler ve anlamları

organizational culture organizasyon kültürü
communication, culture and organizational psychology iletişim, kültür ve örgütsel psikoloji
gender organizational culture cinsiyet örgütü kültürü
strong organizational culture güçlü organizasyon kültürü
from culture to culture kültürden kültüre
organizational örgütsel
organizational psychology örgütsel psikoloji
organizational chart organizasyon şeması
organizational structure örgütsel yapı
organizational skills organizasyon becerileri
organizational development organizasyonel gelişim
organizational unit organizasyon birimi
organizational documents kurumsal belgeler
organizational behavior örgütsel davranış
organizational performance örgütsel performans
organizational management organizasyon yönetimi
organizational change örgütsel değişim
organizational learning örgütsel öğrenme
organizational meeting organizasyon toplantısı
organizational goals örgütsel hedefler
organizational boundaries örgütsel sınırlar
cross-organizational çapraz organizasyon
organizational level organizasyon seviyesi
organizational design organizasyon tasarımı
organizational governance örgütsel yönetim
organizational measures örgütsel önlemler
organizational alignment örgütsel uyum
organizational capacity organizasyon kapasitesi
organizational arrangements organizasyon düzenlemeleri
organizational silos organizasyon siloları
organizational issues örgütsel meseleler
organizational effectiveness örgütsel etkinlik
organizational commitment örgütsel bağlılık
organizational leadership organizasyonel liderlik
organizational health örgütsel sağlık
organizational setup organizasyonel kurulum
organizational model örgütsel model
organizational values organizasyon değerleri
organizational framework örgütsel çerçeve
organizational matters örgütsel konular
organizational needs organizasyon ihtiyaçları
organizational resources organizasyon kaynakları
organizational data organizasyon verileri
strong organizational skills güçlü organizasyon becerileri
organizational climate örgütsel iklim
organizational support örgütsel destek
organizational policies organizasyon politikaları
organizational objectives örgütsel hedefler
organizational form organizasyon şekli
organizational readiness örgütsel hazırlık