r supply line

r supply line teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r supply line r besleme hattı

r supply line terimi için benzer kelimeler ve anlamları

supply line tedarik hattı
power supply line güç kaynağı hattı
water supply line su besleme hattı
line supply hat temini
air supply line hava besleme hattı
line power supply hat güç kaynağı
fuel supply line yakıt besleme hattı
main supply line ana besleme hattı
supply line pressure tedarik hattı basıncı
gas supply line gaz tedarik hattı
supply and return line tedarik ve dönüş hattı
liquid supply line sıvı besleme hattı
pilot supply line pilot tedarik hattı
production line supply üretim hattı temini
3-phase 4-line industrial power supply 3 faz 4 hat endüstriyel güç kaynağı
3-phase 4-line power supply 3 faz 4 hat güç kaynağı
supply line voltage besleme hattı voltajı
hot supply line sıcak besleme hattı
inlet supply line giriş besleme hattı
supply line fitting tedarik hattı armatürü
mains supply line şebeke besleme hattı
4 line power supply 4 hatlı güç kaynağı
supply-line-filter tedarik hattı filtresi
supply ring line tedarik halkası hattı
supply-in-line sequence sıra içi sipariş sırası
pneumatic supply line pnömatik besleme hattı
supply line cross-section tedarik hattı kesiti
compressed air supply line basınçlı hava besleme hattı
a supply line tedarik hattı
pilot air supply line pilot hava besleme hattı
line by line satır satır
line by line basis satır bazında satır
line to line voltage hat voltajı
line upon line satır satır
on a line by line basis satır bazında
line by line review satır satır inceleme
top-line and bottom-line results üst çizgi ve alt çizgi sonuçları
from line to line satırdan satıra
4-wire line-to-line 4 telli hat-hat
line-by-line scanning satır satır tarama
solid line dotted line düz çizgi noktalı çizgi
line by line comparison satır satır karşılaştırma
out of line line hat dışı
line to line circuit hat-hat devresi
arterial line a line arteriyel çizgi bir çizgi
full line-by-line basis tam satır satır bazında
water line and sewer line su hattı ve kanalizasyon hattı
a line-by-line basis satır satır bazında
3-phase line to line 3-faz çizgiden çizgiye
line by line with similar items benzer öğelerle satır satır