a while to come

a while to come teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a while to come bir süre gelecek

a while to come terimi için benzer kelimeler ve anlamları

for a while to come bir süre gelecek
while to come gelmek için
to come in a while bir süre gelmek
for a good while to come iyi bir süre gelecek
while falconers come from different backgrounds şahinler farklı geçmişlerden gelirken
come one come all bir gel tam gel
come came come gel gel gel
come rain or come shine yağmur yağ ya da parla
come o come gel o gel
i come come from geliyorum gel
come, come along gel hadi
a while back bir süre önce
after a while bir süre sonra
fiddle while rome burns roma yanarken keman
in a while bir süre
make hay while the sun shines fırsat varken yapmak
once in a while arada bir
strike while the iron is hot sıcakken ütüye çarpmak
wait-a-while bir süre bekleyin
while süre
while away uzaktayken
while back geri dönerken
while there's life there's hope oradayken yaşamı ümit ediyorum
while there's life, there's hope hayatın varken, ümit
worth one's while bir & n; x27; s
gather ye rosebuds while ye may toplayabildiğin zaman gül goncası topla
get out while the getting is good başlarken iyiyken çık
quit while one's ahead biri ileride iken istifa et
for a while bir süre için
all the while her zaman
every once in a while arada bir
a while ago bir süre önce
while also aynı zamanda
while supplies last stoklarla sınırlıdır
while still ken hala
while at the same time o sırada
it's been a while bir süre oldu
even while olsa bile
take a while bir süre almak
while in içindeyken
while maintaining korurken
while on varken
little while birazdan
quite a while bir süre önce
while providing sağlarken
but while ama iken
while being olurken
a little while bir süre
while driving sürerken
for a while now bir süredir