t have otherwise incurred

t have otherwise incurred teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t have otherwise incurred aksi taktirde bulunmamışsa

t have otherwise incurred terimi için benzer kelimeler ve anlamları

incurred or to be incurred yapılan veya gerçekleşecek
it would not have otherwise incurred. aksi takdirde gerçekleşmezdi.
not have otherwise incurred başka türlü gerçekleşmemiş
not otherwise incurred başka türlü gerçekleşmemiş
or otherwise incurred veya başka türlü gerçekleşmişse
otherwise incurred aksi takdirde meydana gelen
otherwise be incurred aksi halde gerçekleşmek
have been incurred yapıldı
have incurred katlanmak
we have incurred biz yaptık
that have been incurred bu gerçekleşti
have incurred costs masrafları olmak
shall have been incurred gerçekleşmiş olmalı
may have been incurred yapılmış olabilir
would have incurred gerçekleşmiş olurdu
might have incurred yapmış olabilir
expenses that have been incurred yapılan harcamalar
f you have incurred any delays herhangi bir gecikmeye uğradıysanız
proven to have incurred gerçekleşti kanıtlanmış
might have been incurred gerçekleşmiş olabilir
you have incurred. sen başardın.
that have incurred gerçekleşmiş olan
have actually been incurred aslında gerçekleşti
held to have incurred katlanmak için tutulan
have incurred loss zararı olmak
have incurred charges suçlamada bulunmak
they might have incurred onlar yapmış olabilir
bear the costs which they have incurred tahakkuk ettikleri maliyetleri karşılamak
have incurred no liability sorumluluk üstlenmemiş
have been fully incurred tamamen gerçekleşti
may have incurred yapmış olabilir
incurred katlanılan
self-incurred kendinden tahakkuk
expenses incurred yapılan harcamalar
costs incurred tahakkuk eden maliyetler
cost incurred katlanılan maliyet
liabilities incurred oluşan borçlar
liability incurred doğacak borç
charges incurred tahakkuk eden masraflar
expensed as incurred gerçekleştiği zaman gider
to be incurred gerçekleşmek
losses incurred oluşan zararlar
properly incurred uygun şekilde yapılan
reasonably incurred makul bir şekilde gerçekleşmiş
claims incurred yapılan iddialar
actually incurred aslında yapılan
fees incurred tahakkuk eden ücretler
damages incurred oluşan zararlar
are incurred gerçekleşir
expenditure incurred yapılan harcama