k-types

k-types teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-types k-tipleri

k-types terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jaeger's test types jaeger test türleri
point-system test types nokta sistemi test tipleri
snellen's test types snellen test türleri
test types test tipleri
types türleri
different types farklı şekiller
types of türleri
main types ana türler
all types of her türlü
major types büyük tipler
several types birkaç tür
various types çeşitli tipler
for all skin types bütün cilt türleri için
certain types belirli türler
of all types her türden
types letters harfler
broad types geniş türleri
many types birçok çeşit
two main types iki ana tip
many different types birçok farklı tip
hide extensions for known file types bilinen dosya türleri için uzantıları gizle
key types anahtar tipleri
most types çoğu tip
common types ortak türler
for all hair types tüm saç tipleri için
creative types yaratıcı türler
these types bu türler
both types her iki tip
types of data veri türleri
character types karakter tipleri
types of houses ev çeşitleri
basic types temel tipler
literary types edebi türler
types of contracts sözleşme türleri
types of information bilgi türleri
types of companies şirket türleri
all skin types tüm cilt tipleri
two types iki tip
several different types birkaç farklı tip
types of income gelir türleri
multiple types çoklu tipler
types of media medya türleri
types of work iş türleri
types of food yemek çeşitleri
types of bonds tahvil türleri
pricing types fiyatlandırma çeşitleri
different types of people farklı insan türleri
time types zaman tipleri
different types of media farklı medya türleri
types of money para türleri